Povratak 2. listopada 2018.

GODIŠNJI SKUP HRVATSKOG ARHEOLOŠKOG DRUŠTVA U POŽEGI 08-12.10.2018

PROGRAM SKUPA

PONEDJELJAK  8. 10.

19.00

Sjednica Središnjeg odbora  Hrvatskog arheološkog društva

UTORAK  9. 10.

10.00

Svečano otvorenje skupa

10.30 – 11.10

Hrvoje Potrebica, Jacqueline Balen, Arheološke slike Zlatne doline

11.10 – 11.30

Tihomila Težak-Gregl, Požeška kotlina između Sopota i Lengyela

11.30 – 11.50

Ana Đukić, Topografija eneolitičkih nalaza i nalazišta u Požeškoj kotlini

11.50 – 12.10

Janja Mavrović Mokos, Poznato o nepoznatom – nalazišta iz vremena srednjeg brončanog doba na prostoru Požeške kotline s posebnim osvrtom na lokalitet Alilovci Lipje

12.10 – 12.30

Daria Ložnjak Dizdar, Inovacije u ženskim identitetima na početku željeznoga doba u Posavini –Dolina na Savi

12.30 – 12.50

Rasprava

12.50 – 15.00

Pauza za ručak

15.00-15.20

Hrvoje Potrebica, Marta Rakvin, Nove spoznaje o pogrebnim običajima na groblju Kaptol-Čemernica: revizijsko istraživanje tumula IV

15.20 -15.40

Martina Blečić Kavur, Minijaturna koštana plastika: reprezentacija statusa željeznodobnih žena

15.40 -16.00

Andrijana Pravidur, Veze Bosne i Zlatne doline tijekom željeznog doba

16.00 -16.20

Borut Križ, Veze Dolenjske i Zlatne doline tijekom željeznog doba

16.20 -16.40

Marko Dizdar, Hrvoje Potrebica, Grob iz Velike – Kako su ranolatenski ženski predmeti nošnje i nakita dospjeli do Požeške kotline

16.40-17.00

I. Drnić, M. Rakvin, Nalazi latenske kulture s nalazišta Gradac kod Pleternice 17.00-17.20

Boris Kavur, Pa … kako sam dospjela ovdje?

17.20-17.40

Rasprava

18.00

Posjet Gradskom muzeju Požega (gostujuća izložba Anamneza)

SRIJEDA  10. 10.

10.00-10.20

Tajana Pleše, Petar Sekulić, Boris Mostarčić, Rudina 1 – Prilog razumijevanju sakralne arhitekture u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji

10.20-10.40

Danijel Lončar, Vlasta Vyroubal, Rudina 2 – Prilog razumijevanju društvenih odnosa u kasnosrednjovjekovnoj Slavoniji

10.40-11.00

Mirela Pavličić Hein, Glazirana keramika s lokaliteta Rudina

11.00-11.20

Zvonko Bojčić, Danimirka Podunavac, Stari grad u Kaptolu (nove spoznaje): preliminarni rezultati arheoloških istraživanja u 2018. godini

11.20-11.40

Tea Lokner, Pregled dosadašnjih arheoloških istraživanja i najznačajnijih lokaliteta na prostoru Pakraca i Lipika

11.40-12.00

Juraj Belaj, O počecima arheoloških istraživanja lokaliteta Pakrac – stari grad

12.00-12.20

Bartul Šiljeg, Hrvoje Kalafatić, Daljinsko istraživanje Požeško-slavonske županije

12.20-12.40

Rasprava

12.40 – 15.00

Pauza za ručak

15.00-15.20

Marija Mihaljević, Marina Matković Vrban, Arheološka istraživanja križarske utvrde Rašaška –Račeša ( Bobare, općina Okučani)

15.20-15.40

Zorko Marković, Jasna Jurković, Rezultati višegodišnjeg rekognosciranja Zavičajnog muzeja Našice uz dolinu rijeke Londže

15.40-16.00

Silvija Salajić, Arheologija virovitičkog kraja-temelji kulturnog turizma

16.00-16.20

Anja Bertol Stipetić, Prezentacija i popularizacija arheološke baštine u sklopu arheološkog kampa u Požegi i Kaptolu

16.20-16.40

Kristina Rupert, Arheologija zavičaja u nastavi povijesti

16.40-17.30

Predstavljanje postera/projekata:

Julia Katarina Kramberger, Tkanje na Kaptolu

Mario Carić, Dinko Tresić Pavičić, Ilija Mikić, Ivor Janković, Mislav Čavka, Mario Novak, Tri brončanodobne trepanacije iz Hrvatske u kontekstu fenomena prapovijesnih trepanacija

Hrvoje Potrebica, Predstavljanje istraživačkog projekta HRZZ-a: Pogrebni običaji starijeg željeznog doba u južnoj Panoniji – raskrižja identiteta (BC-CrossId)

Ivana Ožanić Roguljić, Kristina Turkalj, Kristina Jelinčić Vučković, Predstavljanje Baze podataka antičkih lokaliteta Republike Hrvatske s posebnim osvrtom na Požeško slavonsku županiju

Ivana Ožanić Roguljić, Pia Šmalcelj Novaković, Valentina Mantovani, Angelina Raičković Savić, Anita Rapan Papeša, Predstavljanje projekta Life on the Roman Road (LRR)

Mirjana Sanader, Predstavljanje istraživačkog projekta HRZZ-a “Razumijevanje rimskih granica: primjer istočnog Jadrana”

17.30-17.50

Rasprava

18.00-19.00

Godišnja skupština Društva

19.00

Otvorenje izložbe Tekuća arheološka istraživanja u Hrvatskoj

ČETVRTAK 11. 10.

9.00

Izlet

Požega – Rudina – Kaptol (Stari grad i Gradina) – Jankovac – Turnić-Stari fenjeri (večera)

PETAK  12. 10.

Fakultativno

„Halštatska kuhinja“ – Turnić-Stari fenjeri – kotizacija 150 kn po osobi i najmanje 10 prijavljenih osoba – prijave se primaju do početka skupa (9.10.)